Thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Thông tư mới nhất Hóa đơn điện tử - Nghị định 119

Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, các hoạt động giao dịch thương mại cũng cần những cải tiến để phù hợp với sự phát triển chung của toàn cầu. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP với Thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử. Từ đó vạch ra lộ trình phát triển phương thức chứng từ chuẩn quốc tế, nhằm mục đích nâng cao hoạt động thương mại cho các Doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

>>> Tham khảo ngay chủ đề đơn vị trồng răng sứ đẹp nhất ở tphcm

Nghị định 119 Quy định Hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử

Sau đây, Eboss xin tóm tắt những yếu tố quan trọng nhất được trích từ Nghị định 119/2018/NĐ-CP, để Quý Doanh nghiệp nắm rõ quy định chung theo Thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử, để dễ tiếp cận và thuận tiện cho việc sử dụng Hóa đơn điện tử.

Đối tượng sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư mới nhất

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

a. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

b. Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

c. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

d. Tổ chức khác;

đ. Hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Chính phủ đã quy định rõ các mốc thời gian bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử cho các Doanh nghiệp như sau:

– Từ ngày 1/11/2018 – 31/10/2020:

Doanh nghiệp còn Hóa đơn giấy được tiếp tục sử dụng. Nếu hết hóa đơn giấy phải chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp thành lập từ ngày 1/11/2018 phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Các trung tâm hành chính và kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn phải hoàn thành việc triển khai Hóa đơn điện tử trên địa bàn trong năm 2019.

– Từ ngày 1/11/2020:

Bắt buộc tất cả các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.

>>> Chi tiết thêm chủ đề xây dựng phần thô

>>> Mọi chi tiết liên quan dịch vụ cho thuê xe du lịch tại đây: https://indochinaauto.net

Các loại hóa đơn điện tử theo quy định mới

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các loại hóa đơn điện tử bao gồm:

– Loại thứ nhất: Hóa đơn giá trị gia tăng:

Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Loại thứ 2: Hóa đơn bán hàng

Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Loại thứ 3: Các loại hóa đơn khác

Bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Khoản 3 Điều 14 quy định, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi đăng ký phát hành, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Thủ tục hủy hóa đơn giấy được quy định theo thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó yêu cầu kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế, phải tiến hành hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày.

Chuyển sang hóa đơn điện tử theo Thông tư mới nhất

Hủy hóa đơn giấy và chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy

Điều 10 Nghị định 119 quy định:

1. Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

3. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Hóa đơn điện tử có sai sót phải báo ngay với cơ quan thuế

1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã quy định tại Điều này.

Tải về: 7 Biểu mẫu Ban hành kèm theo Nghị định 119

Các trường hợp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Theo quy định cụ thể trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các đối tượng trong 5 trường hợp sau được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí:

– Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

– Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

Thông tư 32 Quy định Hóa Đơn Điện Tử

Cần nắm rõ quy định Hóa đơn điện tử hợp pháp theo Nghị định

Quý khách có thể tham khảo chi tiết hơn nội dung của Nghị định bằng cách tải về Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hy vọng qua một số chia sẻ những điểm đáng chú ý nhất về thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử trong Nghị định 119 của Chính phủ, Eboss đã giúp Quý Doanh nghiệp nắm rõ lộ trình của Hóa đơn điện tử theo Pháp luật. Hãy chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử và tìm nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín ngay bây giờ, để đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước và củng cố sự phát triển vững mạnh cho Doanh nghiệp. Với uy tín và chất lượng đã được khẳng định trong thị trường, Eboss rất vui nếu được Quý khách lựa chọn. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho mọi Quý khách hàng đối tác.

CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM THIÊN ÂN

Địa chỉ: 114/7 Bùi Quang Là, P12, Q Gò Vấp , Tphcm.

Hotline: 0918.907.186 (Mr Chánh)

Tel: 0283 9877 900

Email: thienanwebsite@gmail.com

Website: ebosssoft.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dùng thử Eboss miễn phí 7 ngàyX
CONTACT US